USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimecres, 23 de desembre de 2020
Noticias generales

Entrevista a José Javier Bonet, Graduado Social

Palma, 23 de desembre de 2020

"La gran novetat per a l'any 2021 és que la durada del descans per maternitat i per paternitat seran iguals"
Entrevista a José Javier Bonet, Graduat Social i actual director d'Organització Bonet, ens explica en aquesta entrevista sobre quins són els principals canvis legals en els permisos de paternitat i maternitat per a l'any 2021.

Explica a més que les empreses hauran de tenir en compte que les persones treballadores, tant en el cas de maternitat com en el de paternitat, tindran dret a gaudir de setze setmanes de descans, de les quals hauran de gaudir un període de 6 setmanes ininterrompudes posteriors al naixement, o a partir de la resolució de l'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, i a jornada completa.

Com a Graduat Social i per tant, assessor laboral, José Javier Bonet recomana que les persones que necessitin realitzar la sol·licitud de baixa per maternitat i paternitat que la sol·licitin davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social INSS, podent dirigir-se a un Graduat Social, que és un expert en la matèria, per a poder resoldre les seves consultes sobre aquest tema o perquè li pugui realitzar el tràmit de sol·licitud.

- Quins són els principals canvis legals en els permisos de paternitat i maternitat per a l'any vinent?

La maternitat i la paternitat és un dret que tenen les persones treballadores pel naixement d'un fill, i també en casos d'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment. Aquest dret consisteix en un període de descans durant el qual se suspèn temporalment el contracte de treball i es percep un subsidi per a compensar la falta de salari. La gran novetat per a l'any 2021 és que la durada del descans per maternitat i per paternitat seran iguals.

- Com afecta els treballadors que ho han sol·licitat? Pot ser retroactiu?

Aquest dret no serà retroactiu, per la qual cosa tant la paternitat com la maternitat s'iniciarà amb efectes de la data del naixement, o la data de la resolució que resol l'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment. En el cas de la maternitat, la durada no canvia. En canvi, en el supòsit de paternitat, en funció de si el naixement, o la data de la resolució que resol l'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, es produeix en 2020 o en 2021, aquell serà de 12 o de setze setmanes respectivament.

- Es poden compartir les setmanes de permís amb el cònjuge?

El gaudi d'aquest descans és un dret individual de la persona treballadora sense que pugui transferir-se el seu exercici a l'altre progenitor. No obstant això, es donen certes situacions en què el dret el pot gaudir l'altre progenitor.

Si mor la mare biològica, tant si treballava com si no, el segon progenitor tindrà dret a gaudir de les setze setmanes del permís que li corresponien a la primera progenitora. El pare biològic o segon progenitor podrà continuar gaudint de les setmanes que li ha cedit la mare biològica de la seva baixa per maternitat encara que arribés el moment d'incorporar-se laboralment i aquesta patís una incapacitat temporal. Si un dels dos progenitors no tingués dret a gaudir del permís segons les normes que regulin la seva activitat professional, l'altre progenitor tindrà dret a gaudir del las setze setmanes de descans amb dret a la prestació sense que li sigui aplicable cap limitació del règim transitori En els casos d'adopció, de guarda amb finalitats d'adopció i d'acolliment, en el cas que tots dos progenitors treballin, el període de suspensió es distribuirà com vulguin ells, sigui de manera simultània o successiva, dins dels límits de gaudi compartit establerts per a cada any del període transitori.

Els períodes de descans per als casos de naixement, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, a excepció de les 6 setmanes obligatòries posteriors al naixement o a la resolució administrativa, podran gaudir-se en jornada completa o a temps parcial previ acord entre els treballadors interessats i l'empresa en els termes que reglamentàriament es determinin.

- Què han de tenir en compte les empreses per a aquests nous canvis?

Les empreses, a partir de 2021, hauran de tenir en compte que les persones treballadores, tant en el cas de maternitat com en el de paternitat, tindran dret a gaudir de setze setmanes de descans, de les quals hauran de gaudir un període de sis setmanes ininterrompudes posteriors al naixement, o a partir de la resolució de l'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, i a jornada completa.

- Com queda la durada, quantia?

A partir de l'1 de gener de 2021, tots dos progenitors podran gaudir de setze setmanes de permís, sent obligatori gaudir, com s'ha esmentat anteriorment, de sis setmanes immediatament després del naixement, o a partir de la resolució de l'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment. Les deu setmanes restants, es podran gaudir en un moment posterior, dins dels dotze mesos posteriors al naixement o resolució administrativa, a jornada completa, o a temps parcial si així s'acorda amb l'empresa, i en períodes setmanals de forma acumulada o interrompuda.

En cas de discapacitat del fill o filla en el naixement, la durada s'amplia en una setmana per a cada progenitor; en cas de part múltiple, s'amplia en una setmana per a cada progenitor i per cada fill a partir del segon. En cas de família monoparental, les dues setmanes d'ampliació són per a l'únic progenitor.

El subsidi per maternitat/paternitat equival a un 100% de la base reguladora de la persona treballadora. La base reguladora és la base de cotització per contingències comunes corresponent al salari del mes anterior al d'inici del descans. Aquest subsidi està exempt d'IRPF.

En qualsevol cas, per a poder cobrar aquesta prestació les persones beneficiàries han de complir el requisit d'estar afiliades i en alta o en situació assimilada a l'alta, i tenir un cobert un període de cotització mínim segons l'edat de:

Si la persona treballadora té menys de vint-i-un anys, en la data del naixement o en la data de la resolució administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció, no s'exigirà període mínim de cotització.

Si la persona treballadora té compliments entre 21 i 26 anys, s'exigiran noranta dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l'inici del descans o, alternativament, cent vuitanta dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data. Si la persona treballadora és major de 26 o més anys, s'exigeixen cent vuitanta dies dins dels set anys immediatament anteriors al moment de l'inici del descans o, alternativament, tres-cents seixanta dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data.

- Les persones que necessitin realitzar aquesta sol·licitud, a quin professional s'haurien de dirigir?

La prestació per maternitat i per paternitat se sol·liciten davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social INSS, poden dirigir-se a un Graduat Social, que és un expert en la matèria, per a poder resoldre les seves consultes sobre aquest tema o perquè li pugui realitzar el tràmit de sol·licitud.
ENQUESTA
Coneixes el Registre d'Estrangeria del Consell General de Graduats Socials que permet als col·legiats presentar sol·licituds inicials, com ara permisos de treball, i altres, a l'Oficina d'Estrangeria?
Sí, conec la seva existència i figur inscrit en el registre habilitant.
Sí, el conec però no figur inscrit en el registre.
No, no el coneixia i m'interessa la inscripció.
No, no el conec i no m'interessa la inscripció.