USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimarts, 26 de gener de 2021
Noticias generales

Entrevista: Maria Gràcia Matas, Graduat Social. Vicepresidenta Col·legi Graduats Socials de Balears

"El treball a distància és voluntari i requereix un acord entre les parts"

Les empreses estan obligades a modificar els contractes dels seus treballadors i a actualitzar acords per adaptar-se al Decret que regula el teletreball. Aquests canvis suposaran un marc de referència per a quan acabi la pandèmia. En aquesta entrevista, Maria Gràcia Matas, Graduat Social i vicepresidenta del Col·legi de Graduats Socials explica les principals qüestions relacionades amb el teletreball a Espanya.

• Teletreball, quins aspectes legislatius són els més importants a tenir en compte per les empreses? Hi ha hagut algun canvi en la legislació?

El treball a distància, entès com a treball que es realitza fora dels establiments i centres habituals de l'empresa ja havia estat objecte de regulació tant en l'àmbit intern com en l'àmbit comunitari i internacional.

De la regulació el tradicional "treball a domicili" vinculat a sectors i àmbits geogràfics molt concrets, hem passat a l'ordenació del "treball a distància" o "teletreball" basat en l'ús intensiu de les noves tecnologies, el que ha suposat necessàriament regular nou aspectes d'aquesta modalitat de treball.

- Es va anunciar que el teletreball hauria d'estar regulat, unes hores signades entre empresa i treballador, quines serien les recomanacions d'un graduat social davant els canvis existents?

El treball a distància es caracteritza per la voluntarietat per ambdues parts, per al treballador i per l'empresari, a l'efecte ha de signar-se el corresponent acord de treball a distància.

En tractar-se d'un acord de voluntats, la meva recomanació és que quedin reflectides en l'acord totes les qüestions afectin la nova modalitat de treball i que les parts decideixin, sent el contingut mínim el següent:

• Inventari dels mitjans, equips i eines que exigeix el desenvolupament de la feina a distància, inclosos els consumibles i els elements mobles, així com de la vida útil o període màxim per a la renovació d'aquests. • Enumeració de les despeses que pogués tenir el treballador pel fet de prestar serveis a distància. • Horari de treball de treballador i dins d'ell, si és el cas, regles de disponibilitat. • Percentatge i distribució entre treball presencial i treball a distància, si escau. • Centre de treball de l'empresa a què queda adscrit el treballador a distància i on, si escau, ha de desenvolupar la part de la jornada de treball presencial. • Lloc de treball a distància triat pel treballador per al desenvolupament de la feina a distància. • Durada de terminis de preavís per a l'exercici de la situació de reversibilitat, si escau. • Mitjans de control empresarial de l'activitat. • Procediment a seguir en el cas de produir-se dificultats tècniques que impedeixin el normal desenvolupament de la feina a distància. • Instruccions dictades per l'empresa en matèria de protecció de dades, específicament aplicables en el treball a distància. • Instruccions dictades per l'empresa sobre seguretat de la informació, específicament aplicables en el treball a distància. • Durada de l'acord de treball a distància.

- Treball a distància i teletreball, podria explicar la diferència?

- El treball a distància és la forma d'organització de la feina o de realització de l'activitat laboral d'acord amb la qual aquesta es presta al domicili de la persona treballadora o en el lloc triat per aquesta, durant tota la seva jornada o part d'ella, amb caràcter regular. El teletreball és una modalitat de treball a distància que es porta a terme mitjançant l'ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.

- Qui ha de pagar les despeses extres de llum, calefacció, internet d'un domicili? El treballador o l'empresa?

- Al meu entendre la norma no és clara en aquest aspecte, ja que estableix que El desenvolupament de la feina a distància haurà de ser sufragat o compensat per l'empresa, i no pot suposar l'assumpció per part de la persona treballadora de despeses relacionades amb els EQUIPS, EINES i MITJANS VINCULATS A EL DESENVOLUPAMENT DE LA SEVA ACTIVITAT LABORAL i deixa per a la negociació col·lectiva els mecanismes per a la seva determinació i compensació o abonament de les despeses.

- En qualsevol cas, tenint en compte el treball a distància és voluntari i requereix un acord entre les parts, serà en el moment de l'acord en el qual s'hauran de quedar reflectits aquestes despeses i la seva assumpció.

- ¿El període de vacances, baixes, permisos, com s'ha de gestionar, en mode teletreball?

- Igual que en la modalitat de treball presencial, no hi ha cap diferència.

- Quines garanties existeixen per als treballadors? ¿Es pot acomiadar un treballador, en mode teletreball?

- La legislació laboral és la mateixa per a tots els treballadors, tinguin la modalitat de treball que tinguin, de manera que tenen els mateixos drets i obligacions que els treballadors que presten serveis presencialment, poden ser sancionats o acomiadats en cas d'incompliments contractuals.

- Què passa amb el control d'horaris estant en teletreball?

- Un cop acordat l'horari de treball i disponibilitat, s'ha d'establir el mètode de control de presència i el treballador ha de registrar la jornada laboral segons el sistema que tingui instaurat l'empresa.

- Si l'empresa i el treballador acorden teletreball, ¿hauria de ser a la mateixa ciutat de domicili de l'empresa? ¿El treballador es pot desplaçar a teletreballar o mudar-se a un altre país? ¿S'hauria d'acordar un canvi de país per teletreballar?

- En l'acord formalitzat entre les parts cal indicar el lloc escollit pel treballador per prestar serveis a distància. En cas que hi hagi una modificació del domicili, s'ha de comunicar a l'empresa i fer una modificació de l'acord inicial, si escau.

- A no poder desplaçar-se un treballador que teletreballa ¿què passaria en cas d'un accident domèstic? ¿Podria ser considerat com a accident laboral? ¿Què hauria de fer el treballador?

- En tot accident, per a ser considerat com a accident de treball, ha d'existir la relació de causalitat entre la lesió i el treball, havent d'analitzar cada cas. És possible un accident de treball en la modalitat de treball a distància, sense cap dubte. El treballador ha de comunicar a l'empresa i acudir a la Mútua d'Accidents de Treball que tingui concertada l'empresa.

• Amb relació al Teletreball derivat de coronavirus, quins són els sistemes d'organització que permet la llei tant per a empresa com per a treballadors?

• Després de la declaració de l'estat d'alarma i amb la finalitat de reduir la probabilitat d'exposició i contagi per COVID-19, garantint al mateix temps la continuïtat de l'activitat empresarial i les relacions laborals, es van prioritzar els sistemes d'organització que permeten mantenir l'activitat per mecanismes alternatius a la presència física. Al meu entendre, el treball a distància implantat com a mesura de contenció sanitària derivada de coronavirus no es regeix pel nou Reial Decret llei 28 de treball a distància, si no que es regeix per la normativa laboral ordinària. No obstant això, en aquest cas les empreses també estan obligades a dotar dels mitjans, equips, eines i consumibles que exigeix el desenvolupament del treball a distància.