USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 28 de maig de 2021
Noticias generales

Entrevista Alejandro Fernández, graduat social

Palma, 28 de maig de 2021

"El graduat social intervé en tots i cadascun dels passos que dóna l'autònom en la seva vida professional"
Alejandro Fernández, graduat social i col·legiat ens explica en aquesta entrevista les modalitats dels treballadors autònoms. Es tracta d'aquelles persones físiques que fan un treball per compte propi, de manera habitual i a títol lucratiu. Actualment a Espanya existeixen més de tres milions de persones en aquesta situació.

• Ser autònom, quines són les modalitats?

• El treballador autònom gaudeix de diferents categories dins del mateix col·lectiu, tenint les mateixes obligacions enfront de la Seguretat Social a l'Agència Tributària, si bé no es tracta d'un "númerus clausus":

Treballadors autònoms, són els més comuns dins d'aquest col·lectiu sent aquell professional que és titular d'un negoci (s'inclouen en aquest col·lectiu als esportistes i artistes) i que exerceix la seva activitat a títol personal.

Professionals autònoms, són els que exerceixen professions liberals, habitualment adscrits a un col·legi professional.

Autònoms societaris, són treballadors autònoms que regenten una societat, normalment sent l'administrador d'aquesta.Autònoms econòmicament dependents, els comunament denominats TRADE;

són aquells que facturen, a títol personal, un 75% o més a un sol client.Autònoms col·laboradors, són aquells que es donen d'alta per a treballar amb un cònjuge o familiar fins al segon grau de consanguinitat.

• Quan i com intervé o ajuda un graduat social a aquesta mena de treballadors?

• El graduat social intervé en tots i cadascun dels passos que dóna l'autònom en la seva vida professional, ja sigui amb l'assessorament previ quant a quina forma adoptar per a l'acompliment de la seva activitat, com en el moment d'una possible liquidació del negoci.

• Quin tipus de pagaments, impostos, requisits són els més importants a tenir en compte?

• És un tema complex de respondre sense entrar en el cas concret, ja que dependrà de la casuística de l'empresari en qüestió, els impostos més rellevants són les cotitzacions a la Seguretat Social, l'Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.) i l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

• Què és un fals autònom? Com es pot detectar? Hi ha multes per fer treballs de fals autònom?

• El fals autònom és senzillament una relació laboral encoberta, això succeeix quan un treballador està sotmès a la jerarquia de l'empresari i aquest li proporciona els recursos necessaris per a l'acompliment de la seva activitat, així mateix rep una contraprestació fixa, no en funció de treballs realitzats, en resum, es donen les pautes comunes d'una relació empresari – treballador. Les sancions són les corresponents a una falta d'afiliació del treballador en el Règim General de la Seguretat Social, oscil·lant entre 3.126 i 10.000 euros a més de les cotitzacions deixades d'ingressar amb el recàrrec corresponent.

• Què se'ls recomana a les persones o empreses perquè no arribin a aquesta situació de fals autònom?

• Que s’assessorin bé de les obligacions que existeixen, en molts casos ens trobem amb empresaris que desconeixien aquesta irregularitat pel que un bon assessorament és bàsic per a evitar un perjudici no previst.

Existeixen actuacions d'inspecció que detectin els falsos autònoms?

• Sí, és una actuació rutinària, no subjecta a plans específics i que s'ha anat reforçant en els últims anys.Encara que tradicionalment s'han barrejat els conceptes de TRADE i fals autònom, la línia entre tots dos està delimitada per les condicions que estableix l'Estatut del Treballador Autònom, si es compleixen aquestes estem davant un TRADE, en cas contrari, probablement estem davant un fals autònom. • Avantatges i desavantatges de ser fals autònom Estant en una situació de falta de legalitat, difícilment podem trobar avantatges ja que els riscos als quals s'exposen són múltiples, els desavantatges van vinculades a aquests i són principalment econòmiques, com ara, pagar la seva pròpia cotització o no ser-li aplicable els drets i obligacions emanats de l'Estatut dels Treballadors, entre altres.

• Com denunciar que sóc fals autònom?

• Les vies de denúncia són les ordinàries per a qualsevol treballador, és a dir, en la bústia de lluita contra el frau laboral, davant la Inspecció de Treball o davant la jurisdicció Social.

• Com sé si sóc un fals autònom?

• S'ha de fer una anàlisi de si es compleixen les condicions exposades anteriorment, principalment es tracta d'analitzar si no exerceix voluntàriament les seves funcions, si la compensació econòmica està assignada per l'empresa, si existeix una relació de dependència amb l'empresa i, finalment si els mitjans de producció són aportats per l'empresa. Els falsos autònoms tenen dret a indemnització per acomiadament?No, com que no (...) subjectes a l'Estatut dels Treballadors no els correspon indemnització per acomiadament.
ENQUESTA
Com considera que es podria millorar la imatge pública del col·lectiu? Publicitat Jornades i conferències, publicitat en mitjans-xarxes socials o difusió d'èxits de col·legiats.
Ho considero necessari per millorar la nostra imatge.
No ho considero necessari.
Cada despatx té la pròpia identitat i imatge.
Encuesta finalizada