USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimarts, 4 d'octubre de 2022
Noticias generales

Entrevista Jornades Laboralistes Joan Agusti Maragall

Palma, 4 d'octubre de 2022

- Com valora aquests primers mesos en aquesta nova seu?:

Valoro aquests primers mesos en forma molt positiva. Els companys de Sala són magnífics i hem establert una relació empàtica i de confiança molt convenient en un òrgan col.legiat (compatible amb que, a cops, discutim molt les resolucions). La rebuda per part del col.lectiu professional de graduats socials i advocats també ha estat molt cordial.

- Creu que es fa poc ús, entre els professionals de l'àmbit jurídic-laboral, de la normativa europea i de les seves possibilitats d'apli-cació en la pràctica diària?:

estem en temps de canvi. Fa vint anys, només aplicàvem la norma nacional i la jurisprudència del Tribunal Suprem que, a més, no era tan variable (o evolutiva) com ara. L’aplicació del Dret de la Unió Europea i del Consell d’Europa (la Carta Social Europea) planteja nous reptes per a tothom. Penso que els col.lectius professionals (judicatura inclosa) tenen ja bastant assumit la prevalença del Dret de la Unió Europea i de la jurisprudència del TJUE. El nou repte ara és la Carta Social Europea i els Convenis de la OIT, així com l’anomenat “control de convencionalitat” que, ho reconec, genera moltes incerteses. Hem de canviar el “xip” i acceptar que el Dret del Treball, ara mateix, es mou en diversos nivells normatius i jurisprudencials, no sempre congruents.

- Considera que és necessària major formació i especialització dels operadors jurídics en norma-tiva i jurisprudència europea?

Una major formació sempre és desitjable. Però no només en l’àmbit de la norma internacional i comunitària sinó, també, en altres aspectes (per exemple, reforçar la formació en la tècnica, certament exigent, del recurs de suplicació).

- Són les indemnitzacions addicionals una via de correcció en aquells supòsits en els quals les indemnitzacions legals puguin considerar-se com a insuficients?

Prefereixo referir-m’hi com a “indemnització adequada”, en els termes propis de l’art. 10 del Conveni 158 de la OIT. El debat actual ha sorgit per la manifesta insuficiència de l’actual règim indemnitzatori davant de determinades situacions, ja sigui pel caràcter especialment injust o anti-jurídic de determinats acomiadaments, ja sigui perquè la indemnització taxada legalment es manifesta clarament insuficient en situacions de poca antiguitat o de precarietat laboral. Fa 30 anys, abans de la Reforma Laboral de 1994, l’acomiadament en frau de llei es sancionava amb la nul.litat, i la improcedència comportava, a més d’una indemnització superior, els salaris de tramitació. I en pocs anys vàrem passar al “despido improcedente exprés”, que va devaluar al màxim l’exigència de causalitat en l’acomiadament i la seva reparació. Hem passat d’una protecció que en determinats casos podia ser excessiva (amb salaris de tramitació d’excessiva durada), a una situació de franca desprotecció. Mentre el legislador no emprengui una indispensable i urgent reforma normativa, que acomodi la regulació de la qualificació de l’acomiadament injust als mandats del Conveni 158 OIT i de la Carta Social Europea, veig jurídicament factible que, en determinades situacions, es pugui fixar una indemnització superior atenent a les circumstàncies concurrents. De fet, així ho estan reconeixent ja determinats Tribunals Superiors, a la llum de les resolucions del Comitè Europeu de Drets Socials, màxim intèrpret de la Carta Social Europea.

- Falta regulació més específica en matèria d'indemnitzacions addicionals o falta ús de les pos-sibilitats que ofereixen?

En part, ja ho he contestat. Penso que la indispensable reforma normativa hauria de possibilitar un marge de discrecionalitat als òrgans judicial, que no d’arbitrarietat, en la fixació de la indemnització per acomiadament, atenent a les circumstàncies concurrents (perjudicis específics, tamany de l’empresa, anti-juridicitat de l’acomiadament, etc.).