USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

SOBRE

JUNTA DE GOVERN

Presidenta
Ilma. Sra. Apol·lònia Julià Andreu
Vicepresidenta
Sra. Mª Gracia Matas Oliva
Vicepresidenta
Sra. Mercè García Millán
Secretari General
Sr. Pedro Mir Llompart
Tresorer
Sr. Federico Hermosel Garrigué
Vicesecretari
Sr. Fco. Javier Hernández Manera
Comptador
Sr. Jesús Avilés Muñoz
VOCALS EXERCENTS
Demarcació Mallorca
D. José Manuel Raya Sánchez
Demarcació Mallorca
Sra. Adela Soriano Fiallega
Demarcació Mallorca
Dª Francisca Rufiandis Cabrer
Demarcació Mallorca
Sr. Daniel Ruiz Cancho
Demarcació Mallorca
Sra. Eva Camarasa Juan
Demarcació Menorca
Sr. Remigi Gornés Marqués
Demarcació Eivissa y Formentera
Sr. Marcos Martínez Vicedo
VOCALS NO EXERCENTS
Vocal
Sra. Azucena López Perea