USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

GRADUAT SOCIAL

TRÀMITS COL·LEGIACIÓ

Normes generals i documents
per a la col·legiació per a l’exercici lliure.

 • 1. Sol·licitud completa signada.
 • 2. Fotocòpia del DNI
 • 3. 4 fotografies tamany carnet.
 • 4. Autorització bancària signada.
 • 5. Original i fotocòpia (per compulsar) del títol de Graduat Social o certificat i rebut de taxes.
 • 6. Sol·licitud de Assegurança de Responsabilitat.
 • 7. Certificat acreditatiu de mancar d'antecedents penals.
 • 8. Declaració de Jurament/Promesa.

PAGAMENTS

Quota inicial de 550 € (possibilitat d'ajornament) Quota mensual de 51,61 €

DOCUMENTACIÓ

Termini màxim de 30 dies.

  • A. Justificant d'haver realitzat un ingrés per un import de 30,05 € (Dipòsit) al compte del Consell General al Banc de Santander Central Hispano que a continuació es detalla: Entitat 0049 Oficina 5138 D.C. 13 Cte. 2710117518.
  • B. Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civilz.

SOL·LICITUDS

Es despatxaran provisionalment en el termini de 30 dies (1 cop emplenats tots els requisits). No obstant això només seran definitives un cop hagin emplenat els tràmits posteriors.

OBSERVACIONS

Els Col·legiats Exercents Lliures han d'anunciar-i oferir un treball professional, sota el seu nom i cognoms. Només poden completar el seu nom amb un nom o rètol comercial del gabinet o despatx (R.R.I. 2/93).

Normes generals i documents
per a la col·legiació per a l’exercici d’una empresa.

 • 1. Sol·licitud completa signada.
 • 2. Fotocòpia del DNI
 • 3. 4 fotografies tamany carnet.
 • 4. Autorització bancària signada.
 • 5. Original i fotocòpia (per compulsar) de títol de Graduat Social o certificat i rebut de taxes.

PAGAMENTS

Quota inicial de 550 € Quota mensual de 51,61 €

DOCUMENTACIÓ

  • A. Fotocòpia del contracte de treball o document que acrediti la seva relació laboral.
  • B. Fotocòpia alta a la Seguretat Social com a tarifa 2.

SOL·LICITUDS

Es despatxaran en el termini de 30 dies (un cop emplenats tots els requisits).

OBSERVACIONS

Aquesta modalitat permet prestar els serveis propis de Graduat Social per l'empresa contractant.

Normes generals i documents
per a la col·legiació sense exercici.

 • 1. Sol·licitud completa signada.
 • 2. Fotocòpia del DNI
 • 3. 4 fotografies tamany carnet.
 • 4. Autorització bancària signada.
 • 5. Original i fotocòpia (per compulsar) del títol de Graduat Social o certificat i rebut de taxes.

PAGAMENTS

Quota inicial de 150 € Quota trimestral de 36,68 €

SOL·LICITUDS

Es despatxaran en el termini de 30 dies (un cop emplenats tots els requisits).

Normes generals i documents
per a la pre-col·egiació.

REQUISITS

Ser estudiant del Grau de Relacions Laborals. El termini màxim de permanència en aquesta categoria és de 4 anys, amb renovació anual.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • 1. Sol·licitud signada
 • 2. Original i fotocòpia del D.N.I.
 • 3. Original i fotocòpia del carnet d'estudiant universitari.
 • 4. Original i fotocòpia de la matrícula del curs acadèmic.
 • 5. Una fotografia mida carnet.

DRETS I OBLIGACIONS

 • Els membres pre-col·legiats no abonaran cap quota.
 • El temps màxim de permanència en aquesta categoria és de quatre (4) anys. Un cop finalitzat aquest termini l'alumne pre-col·legiat perdrà la seva categoria.
 • És incompatible l'exercici de la professió amb la categoria de membre pre-col·legiat.
 • Podrà ingressar al Col·legi com a membre de ple dret si així ho sol·licita.

SERVEIS QUE OFEREIX L'ESCOLA

 • Assistència, a preus especials, a seminaris dirigits a col·legiats i personal de despatx.
 • Ús, en seu col·legial, de les bases de dades laborals i fiscals del Col·legi.
 • Accés a la borsa de treball
 • Informació ( via correu electrònic ) de les últimes novetats laborals, fiscals i tributàries.

SOL·LICITUDS

Es tramiten a les Oficines del Col·legi i podran presentar-se a través de la Finestreta Única, serà imprescindible complir amb tots els requisits.
ENQUESTA
T'agradaria que el Col·legi proporcionés més oportunitats per millorar habilitats interpersonals i de lideratge, com ara comunicació efectiva o lideratge?
Sí, em beneficiaria molt més formació en aquest àmbit.
Potser, depenent dels detalls específics del programa.
No, prefereixo enfocar-me en habilitats tècniques i acadèmiques.
Encuesta finalizada