USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

GRADUAT SOCIAL

PROFESSIÓ

Història. La història de la nostra professió es remunta a 1.925, any en què es funden les primeres Escoles Socials i els estudis de Graduat Social. Però no és fins 1.936 que es produeix la primera reglamentació del Diploma de graduat social. Durant els anys quaranta, el Diploma es convertirà en títol, creant-se els Col·legis de Graduats Socials i reglamentant-l'exercici de la funció del graduat Social. Hem d'esperar fins a principis de 1980, per aconseguir, mitjançant Decret, el reconeixement acadèmic al títol de Graduat Social. Però el llarg camí recorregut no finalitza en aconseguir el merescut reconeixement, sinó que, igual que la resta de la societat els estudis evolucionen i en la Dècada dels 90 es crea un nou pla d'Estudis i el títol de Graduat Social passa a denominar-se Diplomat en Relacions Laborals. En l'actualitat, la titulació que acredita la formació específica per exercir de Graduat Social és el títol de Grau de Relacions Laborals i estar col·legiat en el Col·legi Oficial de la província on exerceixi principalment l'activitat professional.

Estudis necessaris per ser graduat social. Per ser Graduat Social s'han de cursar els estudis de Grau en Relacions Laborals. A les Illes Balears s'imparteixen a la Facultat de Dret de la Universitat dels Illes Balears. Més informació.

Funcions. Actualment el Graduat Social es troba integrat a tots els nivell de l’ordre social i cada vegada són més les funcions sobre les quals té competència, essent les més importants aquestes:

  • Intervenir professionalment, estudiant i emetent dictàmens i informes, sobre les qüestions socials i laborals que li siguin consultades.
  • Assessorar, representar, formalitzar documents i gestionar en nom d’organismes, entitats, empreses, treballadors i particulars, en matèria social, laboral, de Seguretat Social, treball i migracions.
  • Verificar , sense perjudici de les facultats inspectores i interventores de l’Administració, mitjançant certificació o visat, els padrons, declaracions, liquidacions i demés documents que hagin de formalitzar les empreses i els treballadors a efectes d’allò que s’estableix a la legislació laboral i de Seguretat Social.
  • Comparèixer en nom de les empreses, dels treballadors i dels particulars davant dels organismes de conciliació, així com representar-los davant la Jurisdicció Social.
  • Intervenir com a assessor laboral en els convenis col·lectius sindicals, així com a les comissions mixtes establertes pels mateixos.
  • Actuar com a perit en matèria social i laboral davant dels Tribunals de Justícia quan se’l requereixi per a tal actuació.
  • Exercir l’habilitació de les empreses, treballadors, els seus familiars o persones amb dret en ordre a la percepció de tota classe de beneficis econòmics atorgats per la legislació sociolaboral, de seguretat social, treball i migracions.
AGENDA