USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

AVIS LEGAL
LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

IL·LUSTRE COL.LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS, Responsible del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

IL·LUSTRE COL.LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de IL·LUSTRE COL.LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini www.cgsbaleares.com
Nom comercial IL·LUSTRE COL.LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS
Denominació social IL·LUSTRE COL.LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS
NIF Q0769001I
Domicili social Parellades 12 A bajos, 07003 Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Telèfon 971229033
Correu electrònic

Inscrita al Registre de Col.legis Profesionals de la Comunidat Autònoma de Balears, amb el nombre de registre 200000000044

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinades, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.cgsbaleares.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no s'instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d'enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si s'escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

Limitacions d'ús de la informació

Per mitjà del Directori de Col·legiats, l'usuari podrà visualitzar la informació en ell contingut per a fins personals i informatius. No es podran utilitzar les dades contingudes en el Directori de Col·legiats amb fins de publicitat o prospecció comercial d'aquells col·legiats que així ho hagin manifestat. A aquests efectes, s'entendrà de forma expressa, que els membres del Directori de Col·legiats no desitgen rebre informació comercial o publicitat, quan al costat del seu nom en el Directori de Col·legiats aparegui l'expressió NO P / PC. Així mateix, queda totalment prohibit distribuir, llicenciar o vendre qualsevol tipus d'informació que obtingui de la pàgina del Directori de Col·legiats del RESPONSABLE.

El RESPONSABLE no es responsabilitza del mal ús que es realitzi de les dades contingudes en el Directori de Col·legiats, especialment de l'enviament de publicitat o prospecció comercial als col·legiats que hagin manifestat el seu desig que les seves dades no siguin tractades amb aquests fins, amb d'acord amb les presents condicions d'ús, sent exclusiva responsabilitat de la persona física o jurídica que accedeix a ells o els utilitza. Així mateix, s'exonera a RESPONSABLE de tota responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada pel RESPONSABLE a través de la pàgina o del Directori de Col·legiats.

4. SUBSCRIPCIÓ A BUTLLETINS ELECTRÒNICS INFORMATIUS/strong>

a)El RESPONSABLE pot posar a disposició dels usuaris del lloc web un servei d'informació periòdica, butlletins electrònics informatius, que mitjançant missatges de correu electrònic informe a l'usuari de les novetats, notícies, productes i serveis del lloc web, de Fita Espais, o d'altres continguts, productes o serveis que segons el parer d'aquesta puguin resultar d'interès per a l'usuari.

b)Per gaudir d'aquest servei és imprescindible que l'usuari tramiti la seva alta mitjançant l'efectiva emplenament del formulari de subscripció, el qual és accessible des de diferents pàgines del lloc web. Encara que és possible que en aquest formulari de subscripció se li sol·licitin diverses dades personals de l'usuari o un altre tipus d'informació, l'única credencial als efectes de la seva identificació davant del RESPONSABLE com a subscriptor, serà l'adreça de correu electrònic utilitzada per subscriure al servei./p>

c) El subscriptor declara que tota la informació subministrada en el procés d'alta al servei de butlletins electrònics informatius del lloc web i durant el curs de la utilització del mateix, és vertadera, completa i precisa. Així mateix, el subscriptor es compromet a mantenir-la actualitzada, comunicant qualsevol modificació a l'RESPONSABLE mitjançant el formulari electrònic disposat a l'efecte i accessible des de la direcció URL www.cgsbaleares.com.

d) El subscriptor declara que tota la informació subministrada en el procés d'alta al servei de butlletins electrònics informatius del lloc web i durant el curs de la utilització del mateix, és vertadera, completa i precisa. Així mateix, el subscriptor es compromet a mantenir-la actualitzada, comunicant qualsevol modificació a l'RESPONSABLE mitjançant el formulari electrònic disposat a l'efecte i accessible des de la direcció URL

e) En tot cas, serà responsabilitat del subscriptor l'ús adequat del servei i la custòdia de les seves credencials d'accés, havent d'abstenir d'utilitzar el servei amb fins o efectes il·lícits o contraris al que estableixen les presents Condicions Generals.

f) Si el servei de subscripció a butlletins electrònics informatius es presta gratuïtament, el RESPONSABLE podrà, i el subscriptor consent expressament en això, suspendre temporalment o permanentment, variar els requisits necessaris per a gaudir del mateix, i modificar les característiques i altres condicions del servei al seu únic criteri. Per contra, si el servei es presta a títol onerós, El RESPONSABLE haurà de notificar al subscriptor amb antelació suficient, qualsevol modificació en les condicions de prestació del servei que puguin suposar una disminució dels seus drets.

g) Llevat que en les condicions particulars que, si escau, regulen la prestació del servei s'especifiqui el contrari, s'entén que el registre d'usuari tindrà una durada de 12 mesos, comptats des de la data d'alta en el servei, renovant-se automàticament al venciment del període inicial (o de qualsevol de les pròrrogues) per períodes d'igual durada, llevat declaració en contra per part del RESPONSABLE.

h) L'usuari podrà en tot moment tramitar la seva baixa com a subscriptor del servei de butlletins electrònics informatius del lloc web o modificar les característiques de la seva subscripció de forma autònoma i automàtica, sense que aquesta acció pugui tenir caràcter retroactiu, comunicant-ho al RESPONSABLE per mitjà del formulari electrònic disposat a l'efecte i accessible des de la direcció URLwww.cgsbaleares.com

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Palma de Mallorca.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

IL·LUSTRE COL.LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS, des d'ara RESPONSABLE, és el Responsable del Tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, pel que se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l'Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Base jurídica del tractament: consentiment de l'interessat.

Borsa de treball:: El RESPONSABLE, a través de la seva pàgina web, posseeix un servei de BORSA D'OCUPACIÓ en la qual els col·legiats i les empreses externes poden inserir ofertes de treball i els col·legiats i persones físiques poden inserir demandes d'ocupació. Les demandes d'ocupació només podran ser visualitzades pels col·legiats i empreses que ofereixin ocupació. Totes aquelles demandes o currículums que siguin descartats, seran destruïts o esborrats dels servidors.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen l'Usuari:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

IL·LUSTRE COL.LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS. Parellades, 12 A bajos - 07003 Palma de Mallorca (Illes Balears). Email: Dades de contacte del DPO: Fluvià 1, despacho 37 (Mallorca Office) -

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 de l'GDPR, pels qual són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l'GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.