USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimarts, 28 de juliol de 2020
Noticias generales

Conferència: Exoneracions ERTO Covid-19 RDL 24/2020

Palma, 28 de juliol de 2020

El Il·llustre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears junto con la Tesorería General de la Seguridad Social Illes Balears han organizado, en colaboración con la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears la conferencia sobre "Exoneraciones ERTE Covid-19 RDL 24/2020".

El formador fue D. Felipe Bravo González, asesor Técnico de la Dirección Provincia de la TGSS de Illes Balears quien explicó sobre las exenciones de las medidas sociales de reactivación del empleo, además de declaraciones responsables y claves de inactividad, medidas de apoyo a los trabajadores autónomos.

La conferencia fue dirigida a colegiados ejercientes y emitida en diferido desde el salón de actos del Colegio de Graduados Sociales.

El Il·llustre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears juntament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social Illes Balears han organitzat, en col·laboració amb la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears la conferència sobre "Exoneracions ERTO Covid-19 RDL 24/2020 ".

El formador va ser D. Felipe Bravo González, assessor tècnic de la Direcció Província de la TGSS de les Illes Balears que va explicar sobre les exempcions de les mesures socials de reactivació de l'ocupació, a més de declaracions responsables i claus d'inactivitat, mesures de suport als treballadors autònoms.

La conferència va ser dirigida a col·legiats exercents i emesa en diferit des del saló d'actes del Col·legi de Graduats Socials.
ENQUESTA
La sala d'actes del col.legi està adaptat a les normes de ventilació contra la COVID, sent un espai segur per a reunions i esdeveniments. Saps que està disponible en la modalitat de lloguer?
1.-No sabia que estava adaptat a les normes de ventilació contra la COVID.
2.-No sabia que es podria arrendar.
3.-No necessito l'arrendament del mateix.
Coneixia que es podia arrendar.