USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dilluns, 25 de juny de 2012
Noticias generales

El Il•lustre Col•legi de Graduats Socials dels Illes Balears i el Col•legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de Balears signen un conveni de col•laboració

Palma, 25 de juny de 2012

José Javier Bonet i Silvia Núñez van rubricar un acord pioner que facilita l'accés al registre als Graduats Socials
El Il•lustre Col•legi de Graduats Socials dels Illes Balears i el Col•legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de Balears segellen un conveni de col•laboració per a l'intercanvi de manera segura de documentació electrònica entre ambdues parts. El president dels Graduats Socials en Balears, José Javier Bonet, i la Degana del Deganat Autonòmic dels Registradors en Balears, Silvia Núñez, van subscriure a la seu corporativa dels Graduats Socials a Palma un acord innovador i pioner a nivell estatal. La finalitat clara del present conveni és la de regular la presentació de documents electrònics per via telemàtica en els Registres i, en general, la comunicació electrònica fefaent entre els Graduats Socials i els Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles. Aquest conveni té una durada indefinida, tret que qualsevol de les parts ho denunciés expressament amb tres mesos d'antelació a la data que es pretengui donar per finalitzat.

El Deganat, a través dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, en la seva iniciativa d'afavorir l'interès públic i la seva vocació de servei a la societat, compta amb un sistema telemàtic de presentació de documents en aquests Registres que posa a la disposició dels Graduats Socials. Aquest sistema permetrà la comunicació bidireccional dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles amb els Graduats Socials, “facilitant tant la realització d'actes de comunicació fefaent, com l'intercanvi de documentació entre tots dos”, van assegurar les parts signatàries.

“Volem aconseguir amb aquest acord que sigui una realitat l'intercanvi de documentació electrònica entre tots els Graduats Socials i els Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles”, va apuntar José Javier Bonet, que va assegurar que el col•lectiu que representa manté una directa i satisfactòria relació amb els Registradors en la gestió davant els Registres de la documentació dels seus clients. “És un conveni molt interessant i eficaç per a nosaltres quant a la pràctica de les operacions registra'ls. Els col•legiats estan interessats a realitzar aquesta gestió mitjançant tramitacions electròniques a través del servidor web dels Registradors d'Espanya, tot això dins de les seves competències i per al compliment de les seves finalitats legalment establertes”, va agregar. Els compareixents, en funció dels seus respectius càrrecs i en l'exercici de les facultats que tenen conferides, van subscriure aquest conveni per a l'efectiva implantació i utilització d'un sistema de comunicacions segures, a més de comprometre's al compliment dels següents punts: La utilització de certificats de signatura electrònica que garanteixin la seguretat de les comunicacions a través de tècniques de xifrat; a realitzar les comunicacions directament, de punt a punt, sense intermediació ni dipòsit d'informació en el trànsit; a comprovar la vigència dels certificats de signatura dels intervinents en el mateix acte de signar i permetre deixar constància fefaent de la recepció de les comunicacions pel destinatari de les mateixes.

Les transaccions que es podran realitzar són: presentació de documents notarials electrònics remesos pel Notari; documents notarials electrònics no remesos pel Notari; documents complementaris electrònics; tancament registral; notificacions registrals; esmena de defectes i, entre unes altres, despatx del document.

El Col•legi de Graduats Socials té publicat al seu portal web, accessible per al Deganat i per als Registradors, un llistat amb tots els Graduats Socials col•legiats amb accés al sistema.

Les facilitats seran màximes ja que els documents podran presentar-se durant les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana. El president dels Graduats Socials també es va comprometre a desenvolupar quantes actuacions resultin precises a la seva xarxa per aconseguir la intercomunicació de les corresponents plataformes de comunicació.

Després de la rúbrica d'aquest conveni, Javier Misses, director del Centre d'Estudis Registrals i Registrador de la Propietat i Mercantil d'Eivissa, va explicar als col•legiats com funciona un Registre i la seva operativa telemàtica. “El Registre de la Propietat es va crear en 1861. Des d'aquesta data existeixen dos sistemes: l'anglosaxó, que és més privat; i el llatí, que és el més emprat a Europa i que atorga major seguretat jurídica”, va dir com a introducció als col•legiats.

Misses va explicar les diferents formes de presentar un document en el Registre: físicament, per correu, per fax i via telemàtica. “Aquesta última és la que està adquirint més força. Té l'avantatge de poder presentar el document a qualsevol hora del dia, a més de ser la forma més ràpida”, va assenyalar. Aquest registrador va desgranar el funcionament del sistema registral i en finalitzar va buidar quantes dubtes van tenir els Graduats Socials.

Més informació

ENQUESTA
Per la seva aplicació pràctica a la seva activitat professional ¿quines matèries creu que haurien de tenir més pes en el Grau de Relacions Laborals?
Seguretat Social. Gestió i Recaptació
Dret Laboral. Pràctica jurídica
Dret Tributari. Comptabilitat i finances.
Totes les anteriors
Cap de les anteriors
Encuesta finalizada